×

Konfidencialumo politika

Ši konfidencialumo politika yra parengta vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (BADR) (angl. EU General Data, Protection Regulation («GDPR»)), įsigaliojusiu 2018-05-25. Ši konfidencialumo politika nustato taisykles, pagal kurias UAB «MMN» ir afilijuotieji asmenys naudoja iš UAB «MMN» gautus asmens duomenis, būtent «TAXASVB» produktus bei paslaugas naudojančių asmenų.

Terminai ir apibrėžimai

Šioje konfidencialumo politikoje, jeigu tekste tiesiogiai arba netiesiogiai nenurodyta kitaip, toliau nurodyti terminai turi tokias reikšmes:

«Bendrovė« — UAB «MMN», įm. kodas 303005614, PVM mokėtojo kodas LT100007527812 buveinės adresas: Birutės g. 8, LT-95101 Klaipėda, Lietuva

«Taikomoji programa» — «TAXASVB» programinis kompleksas, skirtas dispečerių tarnybos darbui automatizuoti, taip pat visas su tuo susijusių produktų rinkinys, įskaitant Taikomąsias programas vairuotojams ir keleiviams ir pagalbinių servisų rinkinį;

«Sutartis» — bet kokia sudaryta sutartis ir (arba) susitarimas, įskaitant licencinį susitarimą su Vartotoju, informacija apie tai yra prieinama Taikomojoje programoje.

«Asmens duomenys» — bet kokia informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Vartotoju ir (arba) trečiaisiais asmenims, informacija, kurią Vartotojas pateikia naudodamasis Taikomąja programa.

«Vartotojas» — bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba individualus verslininkas, kuris bet kokia apimtimi naudojasi Taikomąja programa ir su kuriuo yra sudaryta Sutartis.

2. Visi kiti šioje Konfidencialumo politikoje esantys terminai ir apibrėžimai yra aiškinami kaip nurodyta Susitarime, Sutartyje ir Lietuvos Respublikos įstatymuose.

3. Konfidencialumo politikos skyrių (punktų) pavadinimai yra skirti išskirtinai tik naudojimosi Konfidencialumo politikos tekstu patogumui ir neturi tiesioginės juridinės reikšmės.

4. Konfidencialumo politika yra parengta ir privalo būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

5. Naudojimasis Taikomąja programa reiškia, kad Vartotojas sutinka su Konfidencialumo politika ir jos sąlygomis.

Įžanga

Naudodamiesi Bendrovės paslaugomis Jūs patikite mums savo asmens duomenis. Mes darome viską, kad pateisintume šį pasitikėjimą. Norime, kad visi vartotojai suprastų Taikomosios programos darbo su informacija principus.

Bendrovės Konfidencialumo politikoje nurodyta, kokius duomenis mes renkame, kaip jie tvarkomi ir perduodami bei kokius apribojimus gali nustatyti Vartotojai. Rekomenduojame susipažinti su šiuo dokumentu, kuriame yra pateiktos pagrindinės mūsų Konfidencialumo politikos nuostatos, tarp jų, apie tai, kokius duomenis ir kada mes renkame ir kaip juos naudojame.

Duomenų rinkimas ir naudojimas

Taikymo sritis

Konfidencialumo politikoje aprašyta, kaip Bendrovė renka ir naudoja asmens duomenis paslaugoms vartotojams teikti. Politika galioja visiems viso pasaulio Bendrovės Taikomųjų programų, tinklalapių, funkcijų ir tarnybų vartotojams. Ši Politika taikoma:

transporto paslaugas užsakantiems ir gaunantiems vartotojams;
transporto paslaugas individualia tvarka arba per transporto įmonių partnerius teikiantiems vairuotojams;
užsakymų gavėjams, siunčiantiems užsakymus maistui ir kitoms prekėms pristatyti;
pristatymo paslaugas teikiantiems partneriams — kurjeriams.
Ši Politika taip pat taikoma vartotojams, kurie duomenis Bendrovei perduoda pateikdami paraiškas naudotis Bendrovės paslaugomis, taip pat vartotojams, kurių duomenis Bendrovė gauna teikdama paslaugas. Visi šie asmenys pagal šią Politika yra vadinami Vartotojais.

Šiame dokumente aprašytos taisyklės galioja tik tada, jeigu jos atitinka regionų, kuriuose Bendrovė vykdo savo veiklą, teisės reikalavimus. Taigi, jeigu tam tikros atskiros Politikos nuostatos prieštarauja konkretaus regiono teisei, šiame regione jos negalioja. Jeigu turite klausimų dėl Jūsų šalyje arba regione galiojančių taisyklių, susisiekite su mumis.

Asmens duomenų operatorius

Klausimus, komentarus ir skundus dėl Bendrovės tvarkomų duomenų galima siųsti asmens duomenų apsaugos tarnybai.

Мes tvarkome tokius asmens duomenis, kurie yra patvirtinti galiojančiais įstatymais.

Renkama informacija

Bendrovė ir kitos įmonės jos vardu renka šią informaciją:

Jūsų pateikiami duomenys
Jiems priskiriama

Vartotojo paskyra. Renkame informaciją, kai Jūs kuriate arba atnaujinate savo paskyrą. Ši informacija — tai vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, mokėjimo ir banko duomenys (įskaitant duomenis mokėjimams patvirtinti), taip pat vairuotojų-partnerių automobilių duomenys.
Demografiniai duomenys. Galime rinkti demografinius duomenis apie Taikomųjų programų vartotojus.
Vartotojo turinys. Galime rinkti informaciją, kurią Jūs pateikiate kreipdamiesi į Bendrovės palaikymo tarnybą, vartotojų paliekamuose komentaruose ir vertinimuose.
Duomenys yra sukuriami naudojimosi Bendrovės paslaugomis metu
Jiems priskiriama

Informacija apie buvimo vietą
Priklausomai nuo naudojamų Bendrovės paslaugų pobūdžio, Taikomųjų programų nustatymų, pasirinkto prieigos lygio, Bendrovė, naudodamasi GPS, belaidžiu ryšiu (Wi-Fi) ir IP adresu, gali rinkti tikslią arba apytikslę informaciją apie Jūsų buvimo vietą.

Taikomoji programa renka informaciją apie vairuotojų ir vairuotojų-partnerių buvimo vietą tuo metu, kai Taikomoji programa yra atidaryta ir veikia prioritetiniu režimu (Taikomoji programa atidaryta ir rodoma ekrane) arba foniniu režimu (Taikomoji programa atidaryta, tačiau ekrane nerodoma).
Taikomoji programa renka informaciją apie vartotoją tik tada, kai ji veikia prioritetiniu režimu. Kai kuriuose regionuose Taikomoji programa šiuos duomenis taip pat gali rinkti ir tada, kai ji veikia foniniu režimu, jeigu tai leidžia Taikomosios programos arba prietaiso nustatymai.
Transporto paslaugų vartotojai ir užsakymų gavėjai gali naudoti Taikomąją programą ir uždrausti rinkti informaciją apie buvimo vietą. Pavyzdžiui, jeigu Taikomoji programa neturės prieigos prie duomenų apie buvimo vietą, Jums kiekvieną kartą rankiniu būdu teks nurodyti įsėdimo vietą. Be to, net ir šiuo atveju Bendrovė informaciją apie Jūsų buvimo vietą važiavimo metu gaus iš vairuotojų.
*Informacija apie transakcijas**
Renkame informaciją apie su mūsų paslaugomis susijusias transakcijas, tarp jų apie užsakytų ir suteiktų paslaugų rūšį, užsakymų ir pristatymų detales, paslaugų suteikimo laiką ir datą, važiavimo atstumą, kainą ir apmokėjimo būdą. Be to, kai kitas vartotojas įveda Jūsų nuolaidos kodą, galime Jūsų vardą susieti su šiuo vartotoju.

Informacija apie naudojimą
Renkame informaciją apie Jūsų bendravimą su Taikomosios programos serviso tarnyba, tarp jų, duomenis apie prieigos laiką ir datą, panaudotas Taikomosios programos funkcijas ir peržiūrėtus puslapius, Taikomosios programos ir kitų sistemos elementų veikimo sutrikimus, naršyklės ir pašalinių tinklalapių bei tarnybų tipą, kuriuos naudojote prieš gaudami Bendrovės paslaugas. Tam naudojami taip vadinami «slapukai», pikselių žymės ir kitos technologijos, sukuriančios ir naudojančios unikalius identifikatorius. Išsamiau apie šias technologijas skaitykite dokumente «Cookie Statement» (https://wikimediafoundation.org/wiki/Cookie_statement).

Informacija apie įrenginį
Galime rinkti informaciją apie įrenginius, kuriuos naudojate prieigai prie Taikomosios programos serviso tarnybų, įskaitant duomenis apie įrenginio modelį, IP adresą, operacinę sistemą ir jos versijas, programinę įrangą, rinkmenų vardus ir versijas, vartojamą kalbą, unikalius įrenginių identifikatorius, reklaminius identifikatorius, serijos numerius ir įrenginių judėjimą, taip pat informaciją iš mobiliųjų tinklų.

Informacija apie bendravimą
Vartotojai į Bendrovės darbuotojus gali kreiptis per Taikomąją programą, tinklalapį ir kitas Bendrovės tarnybas. Pavyzdžiui, vairuotojai-partneriai ir transporto paslaugų vartotojai, taip pat partneriai-kurjeriai ir užsakymų gavėjai gali vienas kitam skambinti ir rašyti neatskleisdami savo telefono numerio. Teikiant šią paslaugą Bendrovė gauna informaciją apie iškvietimus ir SMS, tarp jų, iškvietimo arba tekstinio pranešimo išsiuntimo datą ir laiką, taip pat tekstinių pranešimų turinį. Bendrovė taip pat gali nurodytą informaciją naudoti palaikymui (tarp jų, ginčams tarp vartotojų spręsti), apsaugai arba draudimui užtikrinti, mūsų produktams bei paslaugoms gerinti, taip pat analizės tikslams.

Informacija iš kitų šaltinių
Šiems šaltiniams priskiriami:

vartotojai, kurie palieka Jums savo įvertinimus, komplimentus ir kitus atsiliepimus;
vartotojai, kurie Jūsų duomenis perduoda dėl Jūsų dalyvavimo įtraukimo programose;
vartotojai, kurie paslaugas užsako Jūsų vardu arba Jums;
vartotojai ir kiti asmenys, kurie informaciją pateikia kartu su pretenzijomis arba spręsdami ginčus;
Bendrovės verslo partneriai, per kuriuos Jūs sukuriate savo profilį arba gaunate prieigą prie jo, tarp jų, mokėjimo sistemų tiekėjai, pagal užklausas paslaugas teikiantys socialiniai tinklai, taip pat Taikomosios programos ir tinklalapiai, kurie naudoja Bendrovės API sąsajas arba kurių API sąsajomis naudojasi Bendrovė;
finansinių paslaugų teikėjai (vairuotojams ir partneriams);
partnerių transporto įmonės (vairuotojams-partneriams, kurie serviso tarnybas naudoja per paskyras, susietas su tokiomis įmonėmis);
viešai prieinami šaltiniai;
rinkodaros paslaugų tiekėjai.
Bendrovė gali informaciją iš šių šaltinių susieti su kita prieinama informacija.

Informacijos naudojimas

Surinktą informaciją Bendrovė naudoja toliau nurodytiems tikslams.

Produktams ir paslaugoms teikti
Surinkta informacija yra būtina Bendrovės produktams ir paslaugoms teikti, personalizuoti, palaikyti ir jų kokybei gerinti. Ši informacija naudojama tokiems tikslams:

profiliui sukurti ir atnaujinti;
vartotojo asmeniui patvirtinti;
vežimo, pristatymo ir kt. paslaugoms teikti. Bendrovė automatiniu būdu tvarko duomenis, kurie yra būtini funkcijoms vykdyti ir kurie kintamųjų veiksnių pagrindu nustato važiavimo kainą. Šiems veiksniams priskiriama numatomo važiavimo maršruto trukmė ir atstumas, taip pat Bendrovės programinę platformą einamuoju metu naudojančių vartotojų ir vairuotojų-partnerių skaičius;
mokėjimams už šią paslaugą vykdyti ir tvarkyti;
važiavimams ir pristatymams sekti;
keitimosi informacija su kitais žmonėmis funkcijos darbui: komplimentai vairuotojams, rekomendacijos draugams, važiavimo kainos paskirstymas, orientacinio atvykimo laiko siuntimas ir kt.;
profilio personalizavimo funkcijų veikimui užtikrinti, pavyzdžiui, užsklandoms pasirinktiems adresams kurti ir greitai prieigai prie paskutinių paskirties punktų;
vidinėms operacijoms, kurios yra būtinos paslaugoms teikti, vykdyti, tarp jų, šalinti programinės įrangos klaidas ir sutrikimus, testuoti ir analizuoti duomenis, tirti, taip pat sekti ir analizuoti naudojimo ir aktyvumo tendencijas.
Apsauga ir draudimas
Jūsų duomenis naudojame mūsų tarnybų bendrumui, apsaugai ir saugumui užtikrinti, t. y.:

duomenis apie įrenginį, vietą, profilį, naudojimą ir kt. taikome apsaugai nuo sukčiavimo ir nesaugių veiksmų užtikrinti. Kai kuriose šalyse tokią informaciją naudojame, kad nustatytume būdingus sukčiavimo ir nesaugaus elgesio požymius. Šiame procese gali būti panaudota iš trečiųjų asmenų gaunama informacija. Kartais tokiais atvejais automatinio sprendimų priėmimo sistema gali atjungti paskyrą. Vartotojai Europos Sąjungoje turi teisę apskųsti tokį duomenų tvarkymo būdą. Išsamiau apie tai skaitykite skyriuje II.I.1.d;
naudojame vertinimo sistemą, kad paskatintume vartotojus keisti savo elgesį ir išjungiame paskyras tų vartotojų, kurių įvertinimas yra mažesnis už jų regionui nustatytą mažiausią reikšmę. Įvertinimą apskaičiuoti ir paskyrą išjungti gali automatinė sprendimų priėmimo sistema. Vartotojai Europos Sąjungoje turi teisę apskųsti tokį duomenų tvarkymo būdą. Išsamiau apie tai skaitykite skyriuje II.I.1.d.

Palaikymo tarnyba
Bendrovė surinktą informaciją, įskaitant skambučių palaikymo tarnybai įrašus, po atitinkamo pranešimo ir gavusi Jūsų sutikimą, naudoja pagalbai suteikti tuo atveju, kai kreipiatės į palaikymo tarnybą:

klausimams atitinkamam palaikymo tarnybos darbuotojui perduoti;
iškylančioms problemoms šalinti ir ištirti;
palaikymo tarnybos darbui kontroliuoti ir optimizuoti.
Analizavimas ir kūrimas
Surinktą informaciją galime naudoti produktams ir paslaugoms kurti, analizuoti, tirti ir testuoti. Taip galėsime padidinti mūsų paslaugų saugumą ir patikimumą, sukurti naujas funkcijas ir produktus, tobulinti su Bendrovės tarnybomis susijusias draudimo ir finansines programas.

Vartotojų tarpusavio bendravimas
Bendrovė surinktą informaciją naudoja vartotojų bendravimui tarpusavyje palengvinti. Pavyzdžiui, vairuotojas-partneris gali išsiųsti tekstinę žinutę arba paskambinti vartotojui, kad būtų patvirtinta įsėdimo vieta. Dispečerinės tarnybos darbuotojas arba dispečeris-partneris gali paskambinti vartotojui ir pateikti informaciją apie užsakymą.

Bendrovės pranešimai
Bendrovė surinktą informaciją gali panaudoti, kad galėtų siųsti Jums pranešimus apie produktus, paslaugas, vykdomas akcijas, tyrimus ir apklausas, pasikeitimus bei taikomas priemones.

Bendrovė surinktą informaciją taip pat gali naudoti konkursams ir loterijoms organizuoti, savo įsipareigojimams įteikti prizus ir išmokėti laimėjimus vykdyti, taip pat pateikti su mūsų paslaugomis ir verslo partneriais susijusius Jums tinkamus pranešimus. Be to, tokius pranešimus galite gauti atitinkamai atlikę tam tikrus Jūsų profilio nustatymus. Vartotojai Europos Sąjungoje turi teisę apskųsti tokį duomenų tvarkymo būdą. Išsamiau apie tai skaitykite skyriuje II.I.1.d.

Bendrovė šią informaciją taip pat gali naudoti tam, kad galėtų informuoti savo vartotojus apie rinkimus, balsavimus, referendumus, politinius ir kitus su mūsų paslaugomis susijusius procesus.

Juridinio pobūdžio nagrinėjimai ir reikalavimai
Surinktą informaciją galime naudoti su Bendrovės paslaugų naudojimu susijusioms pretenzijoms bei ginčams nagrinėti ir spręsti, taip pat teisėtais tikslais arba atsakant į valstybinių reguliuojančių institucijų ir kitas oficialias užklausas.

Slapukai ir kitų tiekėjų technologijos

Slapukai — tai nedidelės apimties tekstinės rinkmenos, išsaugomos Jūsų naršyklėje per interneto puslapius, Taikomąsias programas, interneto išteklius ir reklaminius skelbimus. Bendrovė slapukus ir kitas panašias technologijas naudoja:

vartotojų asmens tapatybei patvirtinti;
vartotojo nustatymams ir parametrams įsiminti;
turinio populiarumui nustatyti;
reklaminių akcijų veiksmingumui užtikrinti ir įvertinti;
judėjimui ir tendencijoms tinklapyje analizuoti, taip pat su mūsų tarnybomis bendraujančių žmonių elgesiui tinklalapyje ir interesams suprasti.
Mes taip pat galime leisti kitiems asmenims teikti mums auditorijos statistinio įvertinimo ir analizės paslaugas arba mūsų vardu skelbti reklamą internete ir sekti tokios reklamos veiksmingumą bei mus informuoti apie tai. Šie asmenys ir organizacijos gali naudoti slapukus, interneto žymes, SDK ir kitas technologijas Jūsų įrenginiui atpažinti, kai lankotės mūsų interneto tinklalapyje ir naudojatės mūsų paslaugomis, taip pat, kai lankotės kitose interneto svetainėse ir tarnybose.

Informacijos perdavimas ir atskleidimas

Tam tikrais atvejais Bendrovė gali surinktus duomenis perduoti kitiems asmenims ir organizacijoms, kurioms priskiriami:

Kiti vartotojai
Jeigu esate transporto paslaugų vartotojas, galime perduoti vairuotojams-partneriams Jūsų vardą (pageidaujant ir pavardę), duomenis apie įsėdimo ir (arba) paskirties vietą.
Jeigu esate vairuotojas arba partneris-kurjeris, galime perduoti vartotojui šią informaciją: Jūsų vardą ir nuotrauką; automobilio markę, modelį, spalvą, valstybinį registracijos numerį ir nuotrauką; Jūsų buvimo vietą; Jūsų įvertinimą Taikomojoje programoje; taip pat Jūsų kontaktinius duomenis (pagal galiojančius įstatymus). Jeigu esate užpildę savo vairuotojo profilį, taip pat galime pateikti bet kokią informaciją iš šio profilio, įskaitant Jūsų pateiktus duomenis ir Jūsų klientų paliktus atsiliepimus. Kelionės užsakovams ir užsakymų gavėjams taip pat siunčiame kvitą, kuriame yra nurodyta ši informacija: mokėjimo suma ir jos paskirstymas pagal kategorijas; Jūsų vardas (pavardė) ir nuotrauka; nuvažiuoto maršruto žemėlapis.
Vartotojai ir organizacijos pagal Jūsų užklausą
Jūsų informaciją galime perduoti:

tretiesiems asmenims pagal Jūsų užklausą. Pavyzdžiui, galime Jūsų draugui perduoti informaciją apie numatomą Jūsų atvykimo laiką ir buvimo vietą arba informaciją apie kelionę;
Bendrovės partneriams. Jeigu paslaugą užsakote pagal partnerių arba kito tiekėjo reklaminius pasiūlymus, Bendrovė gali duomenis apie Jus perduoti šiam tiekėjui. Šiai kategorijai taip pat gali priklausyti kitos Taikomosios programos ir interneto svetainės, kurios integruojasi su Bendrovės API sąsaja; automobilių tiekėjai ir servisai, taip pat Taikomosios programos ir interneto svetainės, su kurių programinėmis sąsajomis ir tarnybomis integruojasi Bendrovės programinė platforma; verslo partneriai, su kuriais bendrovė vykdo reklamines akcijas ir konkursus, taip pat teikia specialias paslaugas.
Plačioji auditorija turinį skelbiant viešai prieinamame forume
Mielai bendraujame su vartotojais, įskaitant bendravimą naudojantis socialiniais tinklais ir kitais mūsų programinės platformos įrankiais. Kai bendraujate su mumis per šiais būdais, Jūsų pranešimai tampa laisvai prieinami daugeliui asmenų.

Filialai ir patronuojamosios įmonės
Informaciją perduodame mūsų filialams ir patronuojamosios įmonėms, padedančioms teikti paslaugas ir mūsų vardu tvarkančioms duomenis.

Paslaugų tiekėjai ir Bendrovės partneriai
Bendrovė gali informaciją perduoti savo tiekėjams, konsultantams, rinkodaros partneriams, tyrimų bendrovėms ir kitiems paslaugų tiekėjams bei verslo partneriams. Jiems priklauso:

mokėjimų priėmimo ir tvarkymo operatoriai;
dokumentus tikrinančios bendrovės (tik vairuotojams ir partneriams-kurjeriams);
saugyklų «debesyje» (virtualių saugyklų) tiekėjai;
rinkodaros partneriai ir programinių rinkodaros platformų operatoriai;
analitinių sistemų tiekėjai;
tyrimų bendrovės, įskaitant organizacijas, kurios kartu su Bendrove arba jos vardu atlieka apklausas ir vykdo tyrimų projektus;
saugumą ir apsaugą užtikrinantys partneriai;
konsultantai, teisininkai, buhalteriai ir kiti profesionalių paslaugų tiekėjai;
partneriai-automobilių parkų savininkai;
draudimo ir finansines paslaugas teikiantys partneriai;
oro uostai;
kiti vietiniai vežėjai;
partneriai-restoranai;
finansavimo ir automobilių nuomos tiekėjai bei kiti automobilių tiekėjai.
Asmenys, organizacijos ir valstybinės institucijos (teisiniams klausimams spręsti ir ginčams spręsti)
Bendrovė turi teisę perduoti Jūsų duomenis, jeigu ji mano, kad to reikalauja įstatymai, norminiai aktai, galiojanti sutartis, teisiniai procesai arba valstybinės institucijos užklausimas, arba, jeigu tai yra būtina saugumui užtikrinti ir kt.

Tokiems atvejams priskiriamas informacijos pateikimas teisėsaugos organų darbuotojams, įgaliotoms valstybinėms institucijoms, oro uostams (jeigu toks informacijos pateikimas yra būtina darbo oro uosto teritorijoje sąlyga) ir kitiems tretiesiems asmenims tokios apimties, kuri yra būtina mūsų paslaugų teikimo sąlygoms, vartotojų susitarimams ir kitoms taisyklėms vykdyti, Bendrovės ir kitų asmenų nuosavybei bei interesams apsaugoti, pastarųjų saugumui užtikrinti, taip pat esant pretenzijoms ir ginčams, susijusiems su mūsų paslaugų naudojimu. Jeigu naudojatės kito asmens kreditine kortele, įstatymai gali įpareigoti mus pateikti šios kortelės savininkui tam tikrą informaciją, tarp jų ir susijusią su Jūsų kelionėmis.

Informaciją apie Jus galime teikti tretiesiems asmenims esant arba vykstant tokiems įvykiams, kaip susijungimas arba derybos dėl susijungimo, Bendrovės aktyvų pardavimas, susivienijimas arba restruktūrizacija, kitos bendrovės viso arba dalies mūsų verslo finansavimas arba įsigijimas.

Kiti asmenys su Jūsų leidimu
Esant išankstiniam pranešimui ir, jeigu sutinkate, Bendrovė gali tretiesiems asmenims teikti šioje Politikoje nenurodytą informaciją.

Informacijos saugojimas ir šalinimas

Bendrovė profilyje esančią informaciją naudoja paslaugoms Jums teikti ir saugoti ją tol, kol Jūs turite paskyrą.

Bendrovė tam tikrus duomenis, įskaitant informaciją apie transakcijas, buvimo vietą, įrenginius ir naudojamas programines platformas, saugo 7 metus, pagal teisinius, mokestinius, draudimo bei kitus reikalavimus, galiojančius Bendrovės veiklos vykdymo regione. Bendrovė uždaro prieigą ir draudžia naudoti informaciją, kuri yra nebereikalinga Bendrovės paslaugoms teikti, vartotojų palaikymui užtikrinti, aptarnavimo kokybei gerinti ir kitiems operaciniams tikslams. Tokie duomenys yra naudojami išskirtinai šių reikalavimų laikymuisi, saugumui užtikrinti, sukčiavimo atvejams išaiškinti ir išvengti.

Jūs bet kuriuo metu skyriuje «Apie Taikomąją programą" galite atsiųsti užklausą asmens duomenims pašalinti.

Gavusi tokią užklausą Bendrovė pašalina visą informaciją, išskyrus tą, kurią ji privalo saugoti. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, esant įsiskolinimui arba neišspręstiems ginčams, Bendrovė paskyros pašalinti negali. Kai bus pašalintos šios priežastys, Bendrovė duomenis pašalins laikydamasi aukščiau nurodytos procedūros.

Bendrovė taip pat gali išsaugoti tam tikrą informaciją, jeigu tai yra būtina siekiant apsaugoti teisėtus mūsų verslo interesus, pavyzdžiui, apsisaugojimas nuo sukčiavimo bei vartotojų saugumo ir apsaugos užtikrinimas. Jeigu Bendrovė užblokuoja vartotojo paskyrą dėl nesaugaus pastarojo elgesio arba saugumo pažeidimų, galime išsaugoti tam tikrą šio profilio informaciją, kad toks vartotojas ateityje negalėtų sukurti naujo Bendrovės profilio.

Speciali informacija vartotojams Europos Sąjungoje

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. asmens duomenų tvarkymas bus vykdomas pagal reglamentą EU General Data Protection Regulation («GDPR»). Šiame skyriuje pateikiama informacija apie ES vartotojų teises ir Bendrovės pareigas pagal aukščiau nurodytą reglamentą.

1 Vartotojų Europos Sąjungoje teisės

Jeigu esate Taikomosios programos vartotojas ES, Bendrovės tvarkomų Jūsų asmens duomenų atžvilgiu turite toliau nurodytas teises. Kad tinkamai pasinaudotumėte šiomis teisėmis, susipažinkite su žemiau pateikiama informacija.

Už ES ribų esantys vartotojai taip pat gali siųsti užklausas savo asmens duomenims išaiškinti, koreguoti, pašalinti arba atsiųsti savo asmens duomenų kopiją.

**a. Duomenų išaiškinimas ir kopijos
Turite teisę pareikalauti paaiškinti, kokia informacija apie Jus yra saugoma Taikomojoje programoje ir kaip ši informacija yra naudojama.
Turite teisę gauti duomenų, kuriuos Taikomoji programa renka apie Jus Jūsų sutikimu arba teikdama Jūsų užsakomas paslaugas, kopiją.
b. Koregavimas
Jeigu manote, kad duomenys Taikomojoje programoje apie Jus yra netikslūs, galite siųsti užklausą reikalingoms korekcijoms atlikti. Papildomą informaciją apie koregavimą arba užklausos koregavimui išsiuntimą žiūrėkite žemiau esančiame skyriuje «Duomenų išaiškinimas, kopijos ir koregavimas».
c. Šalinimas
Vartotojai gali bet kuriuo metu išsiųsti užklausą savo profiliui pašalinti. Tai galima atlikti ir per Taikomosios programos meniu punktą «Apie Taikomąją programą». Mes galime išsaugoti tam tikrą informaciją apie Jus, jeigu to reikalauja įstatymai, taip pat teisėtiems verslo vykdymo tikslams įgyvendinti.
Papildomą informaciją apie duomenų šalinimą žiūrėkite skyriuje «Informacijos saugojimas ir šalinimas».
d. Prieštaravimai ir skundai
Vartotojai Europos Sąjungoje turi teisę pareikšti prieštaravimą dėl Bendrovės taikomų asmens duomenų tvarkymo procedūrų, įskaitant rinkodaros tikslais naudojamą automatizuotą duomenų tvarkymą ir (arba) automatizuotą sprendimų priėmimą. Taikomoji programa gali tęsti Jūsų duomenų tvarkymą neatsižvelgiant į prieštaravimus, jeigu toks duomenų tvarkymas atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus.
Be to, vartotojai Europos Sąjungoje turi teisę skundą dėl Bendrovės tvarkomų asmens duomenų pateikti Olandijos duomenų apsaugos valdybai (Autoriteit Persoonsgegevens). Adresas skundams pateikti:
Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

(+31) — (0)70 — 888 85 00

Klausimus, komentarus ir skundus galima siųsti už asmens duomenų apsaugą atsakingam Bendrovės darbuotojui.
2. Duomenų tvarkymo pagrindas

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus bendrovės ES teritorijoje gyvenančių vartotojų asmens duomenis privalo tvarkyti tik konkrečiais teisiniais pagrindais. Kaip aprašyta žemiau, Taikomoji programa vartotojų asmens duomenis tvarko Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente nurodytais pagrindais:

a. Duomenų tvarkymas reikalingas siekiant suteikti vartotojams reikiamas paslaugas ir galimybes.
Bendrovė paslaugoms teikti turi rinkti ir naudoti tam tikrą informaciją. Tokiai informacijai priskiriami:
vartotojų paskyrų duomenys, būtini paskyroms sukurti ir valdyti, tarp jų, asmens tapatybei patvirtinti, informacijai apie keliones bei užsakymus perduoti, taip pat informacijai mokėjimams atlikti ir gauti;
duomenys apie vairuotojų buvimo vietą, kurie yra būtini vartotojui priskiriant vairuotoją, taip pat navigacijai ir vykdomų kelionių kontrolei;
duomenys apie su Bendrovės paslaugų naudojimu susijusias operacijas;
informacija apie naudojimą, būtina Bendrovės paslaugoms gerinti, palaikyti ir optimizuoti, tarp jų, premijų sumų nustatymui (kai kada panaudojant ir kitus duomenis), vartotojams priskirti vairuotojus, taip pat kelionės kainai ir vairuotojų pajamoms apskaičiuoti.
Tokios informacijos rinkimas yra privalomas naudojant Bendrovės Taikomąją programą.
b. Duomenų tvarkymas, reikalingas mūsų vartotojų ir kitų asmenų gyvybiškai svarbiems interesams apsaugoti.
Bendrovė turi teisę tvarkyti asmens duomenis, tarp jų, perduoti juos teisėsaugos institucijoms, jeigu iškyla pavojus vartotojų arba kitų asmenų saugumui.
c. Duomenų tvarkymas yra būtinas teisėtiems Bendrovės interesams užtikrinti.
Bendrovė asmens duomenis renka ir naudoja tais atvejais, kai tai yra būtina jos teisėtiems interesams įgyvendinti. Šiems atvejams priskiriamas informacijos rinkimas ir naudojimas:
vartotojų saugumui ir serviso patikimumui padidinti ir palaikyti. Pavyzdžiui, renkame dokumentų patikrinimo duomenis (įstatymuose leidžiamais atvejais), kad nepatikimi vartotojai negalėtų teikti paslaugų naudodamiesi mūsų Taikomosiomis programomis. Be to, asmens duomenis naudojame tam, kad mūsų paslaugomis negalėtų naudotis asmenys, vykdantys nesąžiningą arba pavojingą veiklą. Galime toliau saugoti užblokuotų vartotojų duomenis, kad jie negalėtų toliau naudotis Bendrovės Taikomosiomis programomis. Informacija apie naudojimąsi taip pat reikalinga tam, kad išvengtume tokio vairuotojų priskyrimo vartotojams, kuriam esant gali iškilti didelė konflikto rizika (pavyzdžiui, jeigu anksčiau vartotojo atžvilgiu yra buvę skundų);
apsisaugojimui nuo su mūsų paslaugų vartojimu susijusių sukčiavimų, jų išaiškinimui ir prevencijai. Pavyzdžiui, kai vartotojų profilių duomenys ir informacija apie jų buvimo vietą, naudojamus įrenginius ir gautas paslaugas yra naudojami siekiant apsisaugoti nuo Bendrovės ir kitų vartotojų atžvilgiu atliekamų sukčiavimo veiksmų, taip pat tokiems veiksmams išaiškinti;
informuoti teisėsaugos institucijas apie teisės pažeidimus arba pavojus visuomenės saugumui;
palaikymui vartotojams suteikti;
aptarnavimo kokybei padidinti ir sukurti naujus servisus. Tam taip pat priskiriama: optimalios įsodinimo ir išlaipinimo vietos nustatymas, funkcijų (naujų) rekomendavimas, navigacijos sistemos tobulinimas, tarifų ir partnerių (vairuotojų ir kurjerių) paskyrimo vartotojams mechanizmo optimizavimas;
tyrimo ir analizavimo tikslais. Tam taip pat priskiriama: vartojimo tendencijų analizavimas vartotojų aptarnavimui gerinti, taip pat mūsų serviso saugumui ir patikimumui didinti;
tiesioginės rinkodaros tikslais. Tam taip pat priskiriama: duomenų analizavimas tendencijoms nustatyti ir personalizuotiems rinkodaros pranešimams sukurti;
Bendrovės paslaugų teikimo sąlygoms įvykdyti.
d. Duomenų tvarkymas yra būtinas teisėtiems kitų asmenų arba šalių interesams apsaugoti.
Bendrovė asmens duomenis renka ir naudoja tais atvejais, kai tai yra būtina kitų asmenų arba plačiosios visuomenės interesams realizuoti. Tam priskiriamas informacijos perdavimas dėl ieškinių pareiškimų arba reikalavimų išmokėti draudimo išmokas, taip pat kitų asmenų saugumui ir teisėms apsaugoti.
Be to, Bendrovė, esant būtinybei ir laikantis galiojančių įstatymų, gali asmens duomenis tvarkyti visuomenės interesais.
e. Duomenų tvarkymas, reikalingas Bendrovės teisiniams įsipareigojimams vykdyti.
Bendrovė privalo laikytis savo veiklos vykdymo regione galiojančių įstatymų reikalavimų, pagal kuriuos privalome rinkti, tvarkyti, perduoti ir saugoti Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, Bendrovė daugelyje miestų ir šalių turi laikytis įstatymų, pagal kuriuos ji privalo rinkti informaciją apie keliones, saugoti ją tam tikrą laiką ir jos kopijas pateikti valstybinėms ir kitoms institucijoms. Bendrovė Jūsų asmens duomenis naudoja įstatymų ir taisyklių reikalavimams vykdyti tais atvejais, kai jie yra taikomi Jūsų naudojimuisi Bendrovės Taikomosiomis programomis.
Be to, Bendrovė gali informaciją perduoti teisėsaugos institucijoms, tarp jų teismo tvarka pagal trečiųjų asmenų užklausą.
f. Sutikimas
Bendrovė turi teisę su Jūsų sutikimu rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis. Jūs savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu. Atšaukę savo sutikimą negalėsite naudotis funkcijomis ir paslaugomis, kurioms suteikti yra būtina mūsų surinkta arba su Jūsų sutikimu naudojama informacija.
Vartotojų sutikimu Bendrovė renka ir naudoja duomenis, reikalingus vartotojų aptarnavimo kokybei gerinti, papildomoms funkcijoms arba paslaugoms teikti, taip pat ryšiams su vartotojais palaikyti. Jeigu Bendrovės paslaugomis naudojatės ES teritorijoje, su Jūsų sutikimu renkami ir naudojami šie duomenys:
buvimo vietos duomenys (keliones užsakantiems vartotojams);
realiu laiku perduodama informacija apie buvimo vietą (keliones užsakantiems vartotojams);
pranešimai apie kelionių statusą;
pranešimai: nuolaidos ir naujienos;
sinchronizavimas su kalendoriumi.
Papildomą informaciją apie šių duomenų rinkimą ir naudojimą, sutikimo davimą ir atšaukimą, taip pat tokio atšaukimo pasekmes Bendrovės Taikomųjų programų naudojimui žiūrėkite skyriuje «Pasirinkimas ir skaidrumas».

Pasirinkimas ir skaidrumas

A. KONFIDENCIALUMO NUSTATYMAI

Taikomosios programos meniu punkte «Apie Taikomąją programą" vartotojai gali nustatyti arba keisti duomenų apie buvimo vietą ir kontaktus siuntimo bei mobiliųjų pranešimų iš Bendrovės parametrus. Žemiau pateikiama informacija apie konfidencialumo nustatymus ir keitimą, taip pat apie šių nustatymų išjungimo pasekmes.

Informacija apie buvimo vietą
Bendrovė, siekdama užtikrinti kelionių saugumą ir patikimumą, naudoja buvimo vietos nustatymo tarnybas vartotojo įrenginyje. Navigaciniai vietos nustatymo duomenys leidžia pagerinti aptarnavimo kokybę, tarp jų įsodinimo procesą, navigaciją ir vartotojų palaikymo tarnybos darbą.
Įjungti, išjungti arba nustatyti informacijos apie buvimo vietą rinkimą galima bet kuriuo metu Bendrovės Taikomosios programos meniu punkte «Apie Taikomąją programą" arba keičiant mobiliojo įrenginio nustatymus. Jeigu savo įrenginyje išjungsite vietos nustatymo funkciją, tai gali turėti įtakos Bendrovės Taikomosios programos naudojimui. Pavyzdžiui, turėsite rankiniu būdu įvesti įsėdimo vietą ir kelionės paskirties punktą.
Duomenų apie buvimo vietą perdavimas realiuoju laiku (keliones užsakantiems vartotojams)
Jeigu Jūsų mobiliajame įrenginyje įjungta vietos nustatymo funkcija, Jūs taip pat galite leisti Taikomajai programai buvimo vietos duomenis vairuotojui siųsti nuo užsakymo pateikimo momento iki kelionės pabaigos. Tai padės vairuotojui greičiau Jus surasti.
Įjungti ar išjungti duomenų apie buvimo vietą perdavimą vairuotojui galima bet kuriuo metu Bendrovės Taikomosios programos meniu punkte «Apie Taikomąją programą». Jeigu duomenų apie buvimo vietą perdavimas yra išjungtas, Jūs galite toliau naudoti Bendrovės Taikomąją programą, tačiau šiuo atveju vairuotojui bus sunkiau Jus rasti.
Pranešimai: profilio atnaujinimas ir kelionių statusas.
Taikomoji programa siunčia vartotojams pranešimus apie kelionės statusą ir su profiliu susijusius atnaujinimus. Pranešimų siuntimas yra neatskiriama naudojimosi Bendrovės Taikomosios programos dalis ir negali būti išjungtas. Tačiau Jūs galite Bendrovės Taikomosios programos meniu punkte «Apie Taikomąją programą" pasirinkti pranešimų gavimo būdą.
Pranešimai: naujienos ir nuolaidos.
Galite įjungti pranešimų apie Bendrovės siūlomas nuolaidas bei naujas galimybes siuntimo funkciją. Šiuos pranešimus įjungti ar išjungti galima bet kuriuo metu Bendrovės Taikomosios programos meniu punkte «Apie Taikomąją programą.
B. ĮRENGINIO LEIDIMAI

Dauguma mobiliųjų įrenginių operacinės sistemos (iOS, Android ir kt.) nustato kai kuriuos duomenų tipus, prie kurių Taikomoji programa negali gauti prieigos be Jūsų sutikimo. Šios operacinės sistemos turi įvairias leidimų sistemas Jūsų sutikimui gauti. Operacinė sistema iOS pirmą kartą naudojantis Taikomąja programa įspėja apie tai, kad Bendrovės Taikomoji programa bando gauti prieigą prie tam tikrų tipų duomenų ir leidžia Jums priimti (arba atmesti) šią užklausą. Įrenginiai su Android operacine sistema informuoja Jus apie Bendrovės Taikomosios programos darbui reikalingus leidimus prieš Jums pradedant naudotis Taikomąja programa. Šiuo atveju Jūsų naudojimasis Taikomąja programa reiškia tokių leidimų davimą.

C. ĮVERTINIMAI IR REITINGAS

Po kiekvienos kelionės vartotojai gali įvertinti vairuotojų darbą, palikdami savo atsiliepimus apie tai, kaip vyko kelionė. Vertinimo sistema padidina šalių atsakomybę už savo elgesį. Tai skatina sukurti pagarbią ir saugią atmosferą tiek vairuotojui, tiek keleiviams.

Vairuotojo reitingą, jeigu bendrovė naudoja reitingavimo sistemą, galite rasti Bendrovės Taikomosios programos klientams-vartotojams meniu lange ekipažui pasirinkti.

D. PAAIŠKINIMAI, KOPIJOS IR PATAISYMAI

Galite pareikalauti iš bendrovės:

išsamiai paaiškinti apie tai, kokią informaciją apie jus Bendrovė yra surinkusi ir kaip ji naudojama;
pateikti Jūsų asmens duomenų, kuriuos Bendrovė yra surinkusi, kopiją;
ištaisyti netikslius duomenis apie Jus, kurie yra saugomi Bendrovėje.
Tokią užklausą Bendrovei galima siųsti bendrovės elektroninio pašto adresu.

Vardą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, įrašytus Jūsų profilyje, galima pakeisti Bendrovės Taikomosios programos profilio nustatymų meniu punkte. Bendrovės Taikomojoje programoje taip pat galima rasti kelionių, užsakymų ir pristatymų istoriją.

E. ATSISAKYMAS GAUTI RINKODAROS MEDŽIAGĄ

Atsisakyti gauti paštu siunčiamą Bendrovės reklaminę medžiagą galima išsiuntus užklausą bendrovės elektroninio pašto adresu. Jūs taip pat galite atsisakyti gauti laiškus ir kitus Bendrovės pranešimus, laikydamiesi šiuose pranešimuose esančių instrukcijų. Atkreipkite dėmesį į tai, kad atsisakymo atveju mes vis vien galime siųsti jums ne reklaminio pobūdžio pranešimus, pavyzdžiui, kvitus už kelionę arba informaciją apie Jūsų profilį.

Politikos naujinimas

Šioje Politikoje periodiškai gali būti atliekami pakeitimai. Esminių pakeitimų atveju informuosime Jus naudodamiesi Bendrovės Taikomąja programa arba kitomis ryšio priemonėmis, pavyzdžiui, elektroniniu paštu. Galiojančiuose įstatymuose leidžiamu laipsniu, Jūsų tolesnis naudojimasis Bendrovės paslaugomis, gavus panašaus pobūdžio pranešimus, reiškia Jūsų sutikimą su Politikos pakeitimais.

Rekomenduojame Jums periodiškai peržiūrėti šią Konfidencialumo politiką, kad visada žinotumėte apie vėliausius pasikeitimus.